Algemene voorwaarden Zengerink Hypotheken B.V.

Deze voorwaarden worden gehanteerd door Zengerink Hypotheken B.V. en alle gelieerde vennootschappen handelend onder de naam Zengerink.

 1. Zengerink bemiddelt in financiële diensten en financiële producten. Een lijst van gelieerde vennootschappen wordt op verzoek toegezonden.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Zengerink en de klant(en) (hierna te noemen: ‘’Opdrachtgever’’) aan wie zij financiële diensten verleent.
  Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Zengerink slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Zengerink en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. Offertes en tarieven van Zengerink zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door Zengerink is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.
 4. Aan Zengerink verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen.
 5. Als Opdrachtgever enig digitaal bericht heeft verzonden en niet binnen 24 uur daarna een ontvangstbevestiging heeft ontvangen, dient het bericht door Opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd.
 6. Digitaal door Zengerink verstrekte informatie is vrijblijvend en kan niet als een door Zengerink gegeven advies worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel uit de door Zengerink verstrekte informatie blijkt.
 7. Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Zengerink wordt voldaan.
 8. Wijzigingen in belastingen of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Zengerink is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen als zich na het sluiten van de overeenkomst kostenstijgingen voordoen die de kostprijs van Zengerink beïnvloeden.
 9. Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Zengerink voorgeschreven wijze, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
  Het niet of niet tijdig voldoen aan in rekening gebrachte bedragen kan tot gevolg hebben dat afgesloten verzekeringen of voorzieningen geen dekking bieden.
 10. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn door Zengerink opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht zal worden uitgevoerd, niet te beschouwen als fatale termijn.
 11. Eventuele aansprakelijkheid van Zengerink is beperkt tot gevallen waarin schade is veroorzaakt door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar medewerkers. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot Zengerink, de opdracht feitelijk
  uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 12. Eventuele aansprakelijkheid van Zengerink is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
  beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het door Zengerink te dragen eigen risico. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Zengerink in een specifiek geval geen dekking verleent, is de (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Zengerink en de in artikel 18 genoemde personen beperkt tot de voor de dienst betaalde vergoeding.
 13. Zengerink is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. De Opdrachtgever machtigt Zengerink hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens Opdrachtgever, te aanvaarden. Zengerink is ook niet aansprakelijk voor fouten in het informatie- en/of promotiemateriaal- van derden, dat Zengerink bij haar bemiddeling aan Opdrachtgever doorgeeft en voor schade die voortvloeit uit fouten in door Zengerink gebruikte, apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken.
 14. De aansprakelijkheid van Zengerink voor indirecte schade – daaronder begrepen iedere gevolgschade, iedere bedrijfsschade en gederfde winst – is uitgesloten. Evenmin is Zengerink aansprakelijk in verband met resultaten van beleggingen verbonden aan een door Opdrachtgever gekozen product.
 15. Indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet deugdelijk en/of niet volledig is, is Zengerink gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Zengerink is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van door of namens de Opdrachtgever foutief of onvolledig verstrekte informatie op als gevolg van het uitoefenen van haar bevoegdheid tot opschorting.
 16. Opdrachtgever kan geen beroep doen op een gebrek in de presentatie van Zengerink, indien hij niet binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Zengerink terzake heeft geklaagd.
  Klachten kunnen alleen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens Zengerink vervallen na ommekomst van één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever daarmee bekend werd of kon zijn.
 17. De in artikel 16 genoemde termijn heeft mede ten doel in een vroeg stadium in overleg te kunnen treden en zo in goed overleg eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. In meer algemene zin is Opdrachtgever verplicht zich binnen redelijke grenzen in te spannen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken.
 18. Zengerink, haar medewerkers en alle personen die op grond van een rechtsverhouding tot Zengerink de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd mogen zich tegenover de Opdrachtgever beroepen op deze voorwaarden en de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, ook als zij aansprakelijk worden gesteld/gehouden op een niet contractuele grondslag, zoals onrechtmatig daad. Voor zover mogelijk, gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden (ook) als derdenbedingen ten behoeven van de in dit artikel genoemde personen. Opdrachtgever vrijwaart Zengerink en de in dit artikel genoemde personen voor aansprakelijkheid jegens derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
 19. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die hen uit hoofde van de met Zengerink gesloten overeenkomst bekend is geworden, tenzij zij op grond van de wet of op grond van de overeenkomst verplicht zijn de informatie aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

Zengerink behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle eerdere (versies van) voorwaarden komen met ingang van de gelding van de nieuwe voorwaarden te vervallen.

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Zengerink is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen naar keuze van de opdrachtgever worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) of aan de burgerlijke rechter. Uitspraken van de Geschillencommissie van het KiFiD zijn niet bindend. Als een geschil wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo bij uitsluiting bevoegd.

WhatsApp openen
1
WhatsApp met Zengerink
Waar kunnen we u mee helpen?